Komunikaty

26
Feb
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
Z TERENU GMINY KARPACZ W OKRESIE OD 01.04.2019 DO 31.10.2019 R.
dostępny tutaj
18
Feb

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Karpaczu informuje, że zgodnie
z Uchwałą Nr XXXVI/341/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 24 maja 2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz – rozdział 3 § 6 pkt. właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników lub worków do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz do zbiórki selektywnej, uwzględniając ilość wytworzonych odpadów oraz ilość osób korzystających z nieruchomości. Zgodnie z § 8 pkt. 1 i 2 powyższej uchwały odpady niesegregowane (zmieszane) gromadzi się w pojemnikach koloru czarnego lub w innym kolorze oznaczonym napisem „Zmieszane”. Do selektywnego gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości stosuje się następujące kolory pojemników lub worków:
1) niebieski, oznaczony napisem "Papier" na papier, tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
2) zielony, oznaczony napisem „Szkło" na szkło, odpady opakowaniowe ze szkła;
3) żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne" na metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych i wielomateriałowe;
4) brązowy, oznaczony napisem "Bio" na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieprzestrzegania obowiązku gromadzenia odpadów w przystosowanych do tego workach lub pojemnikach nie będą one od Państwa odbierane.

 

18
Feb
Informujemy o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, która odbędzie się w terminie 11-15 marca 2019r. na terenie Karpacza.
Mieszkańcy mogą przekazywać między innymi:
•    urządzenia gospodarstwa domowego,
•    sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny,
•    sprzęt audiowizualny,
•    sprzęt oświetleniowy,
•    narzędzia elektryczne i elektroniczne,
•    zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,
•    przyrządy medyczne,
•    przyrządy do nadzoru i kontroli m. in. czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty,
•    meble i inne wielkogabarytowe np. materace, dywany, wózki dziecięce.
W ramach zbiórki nie będą odbierane:
•    odpady budowlane,
•    części samochodowe.
W celu przekazania odpadów wielkogabarytowych należy dokonać zgłoszenia telefonicznego do dnia 7 marca 2019r.pod numerem 75 76 18 611 oraz wystawić odpady przed posesjęnajwcześniej dzień przed ustalonym terminem odbioru.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby możliwy był dojazd pojazdu odbierającego, a odpady wielkogabarytowe nie utrudniały korzystania z nieruchomości.
Bezpłatna zbiórka nie dotyczy obiektów prowadzących działalność gospodarczą.
Organizatorem akcji jest Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Jednocześnie informujemy, że odpady wielkogabarytowe mieszkańcy mogą także nieodpłatnie przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Ścięgnach-Kostrzycy przy Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Do PSZOK można również przekazywać inne odpady pochodzenia komunalnego – m. in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, tekstylia w tym ubrania, odpady budowlano-rozbiórkowe w ilości 100 kg na mieszkańca na rok.
PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 18:00.

 

11
Feb

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w związku z trudnościami technicznymi odbiór odpadów segregowanych (papier, platik) planowanych na dzień dzisuejszy tj. 11-02-2019, odbędzie się we wtorek 12-02-2019.

Za utrudnienia, przepraszamy.

21
Jan
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karpaczu informuje, iż w dniu 21.01.2019r. w godzinach od 14:00 do 18:00, w związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej, wystąpią przerwy w dostawie wody w ul. Konstytucji 3-go Maja, Okrzei, Żeromskiego, Mickiewicza.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

Strona 1 z 36  > >>

Szukaj

Dla klientów

 

Jak do nas dojechać

NASZE INWESTYCJE

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"MZGK" SP. Z O.O.
UL. OBROŃCÓW POKOJU 2A,
58-540 KARPACZ
centrala
TEL: 75 76 19 431
TEL: 75 76 19 369
fax: 75 76 19 217

sekretariat@mzgk-karpacz.pl