Aktualności

Feb 18, 2019

INFORMACJA


Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Karpaczu informuje, że zgodnie
z Uchwałą Nr XXXVI/341/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 24 maja 2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz – rozdział 3 § 6 pkt. właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników lub worków do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz do zbiórki selektywnej, uwzględniając ilość wytworzonych odpadów oraz ilość osób korzystających z nieruchomości. Zgodnie z § 8 pkt. 1 i 2 powyższej uchwały odpady niesegregowane (zmieszane) gromadzi się w pojemnikach koloru czarnego lub w innym kolorze oznaczonym napisem „Zmieszane”. Do selektywnego gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości stosuje się następujące kolory pojemników lub worków:
1) niebieski, oznaczony napisem "Papier" na papier, tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
2) zielony, oznaczony napisem „Szkło" na szkło, odpady opakowaniowe ze szkła;
3) żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne" na metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych i wielomateriałowe;
4) brązowy, oznaczony napisem "Bio" na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieprzestrzegania obowiązku gromadzenia odpadów w przystosowanych do tego workach lub pojemnikach nie będą one od Państwa odbierane.

 

Szukaj

Zobacz również

NASZE INWESTYCJE

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"MZGK" SP. Z O.O.
UL. OBROŃCÓW POKOJU 2A,
58-540 KARPACZ
centrala
TEL: 75 76 19 431
TEL: 75 76 19 369
fax: 75 76 19 217

sekretariat@mzgk-karpacz.pl